BÁO CÁO THÔNG TIN KHÁC

Ngày nhật Nội dung Xem nội dung VB Người cập nhật
 23/06/2017  Báo cáo kết quẩ thực hiện nhiệm vụ công ích 2016 Bao cao ket qua thuc hien nhiem vu cong ich 2016.PDF  Phạm Đắc Thành
 23/06/2017  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2016 Bao bao thuc trang quan tri va co cau to chuc nam 2016.PDF  Phạm Đắc Thành
 23/06/2017  Báo cáo kế quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm gần nhất. bao cao ket qua thuc hien ke hoach san xua 3 nam gan nhat.PDF  Phạm Đắc Thành
 28/03/2017  Báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng năm 2016 báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng.PDF  Phạm Đắc Thành
 28/03/2017  Bao cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016 tinh hình săp xếp doanh nghiệp.PDF  Phạm Đắc Thành
 15/11/2016  Chế độ tiền lương năm 2015 Che do tien luong tien thuong 2015.PDF  Phạm Đắc Thành
 15/11/2016  Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm Danh gia ket qua thuc hien SXKD.PDF  Phạm Đắc Thành
 15/11/2016  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016 - 2020 Ke hoạch SXKD va DTPT 5 nam (2016-20120).PDF  Phạm Đắc Thành
 15/11/2016  Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016 Ke hoạch SXKD và ĐTPT 2016.PDF  Phạm Đắc Thành
 15/11/2016  Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích 2015 Ket qua thuc hien nhiem vu cong ich 2015.PDF  Phạm Đắc Thành
 15/11/2016  Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015 Thuc trang quan tri va co cau to chuc 2015.PDF  Phạm Đắc Thành
 15/11/2016  Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2015 Tinh hinh sap xep doi moi doanh nghiep 2015.PDF  Phạm Đắc Thành