VĂN BẢN THAM KHẢO VÀ CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG

Ngày nhật Nội dung Xem nội dung VB Người cập nhật
 19/12/2014  Luật số: 17/2012/QH13, Luật tài nguyên nước được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2012 Luat_tai_nguyen_nuoc_so_172012QH.pdf  Đinh Công Thành
 15/11/2014  Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 luat phong chong thien tai.pdf  Đinh Công Thành
 15/11/2014  Luật doanh nghiệp sửa đổi số 37/2013/QH13 luat DNghiep sua doi 37-2013-QH13.pdf  Đinh Công Thành
 15/11/2014  Luật doanh nghiệp số:60/2005/QH11 Luat_So_60-2005-QH11.pdf  Đinh Công Thành
 19/12/2014  Nghị định số: 201/2013/NĐ-CP "QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC" 201-2013-ND-CP.pdf  Đinh Công Thành
 20/11/2014  Nghị định 67/2012/NĐ-CP, ngày 10/9/2012, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 143/2003/NĐ-CP, ngày 28/11/2003 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. nghidinh_67_2012.pdf  Đinh Công Thành
 20/11/2014  Nghị định 143/2003/NĐ-CP, ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thacc và bảo vệ công trình thủy lợi nd_143_2003.pdf  Đinh Công Thành
 15/11/2014  Nghị định số 50/2013/NĐ-CP, Quy định quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu. ND 50-2013.pdf  Đinh Công Thành
 15/11/2014  Nghị định số 51/2013/NĐ-CP Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV, TGĐ, phó ... ND 51-2013.pdf  Đinh Công Thành
 15/11/2014  Nghị định số 71/2013/NĐ-CP, Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nghi dinh 71-2013.pdf  Đinh Công Thành
 15/11/2014  Nghị định số 07/2003/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo nghị định số 52/1999/NĐ-CP nghi dinh 07-2003.pdf  Đinh Công Thành
 15/11/2014  Nghị định 143/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi nghi dinh 143-2003 phap lenh bao ve cong trinh.pdf  Đinh Công Thành
 15/11/2014  Nghị định số 130/2013/NĐ-CP Về cung ứng và sản xuất sản phẩm dịch vụ công ích. 130_2013_ND-CP_210030.pdf  Đinh Công Thành
 15/11/2014  Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng. nghidinh15_2013.pdf  Đinh Công Thành
 15/11/2014  Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL, phê duyệt đề án tái cấu trúc ngành thủy lợi. Phe_duyet_DA_taicautruc.pdf  Đinh Công Thành