VĂN BẢN THAM KHẢO VÀ CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG

Ngày nhật Nội dung Xem nội dung VB Người cập nhật
 19/12/2014  Luật số: 17/2012/QH13, Luật tài nguyên nước được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2012 Luat_tai_nguyen_nuoc_so_172012QH.pdf  Đinh Công Thành
 15/11/2014  Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 luat phong chong thien tai.pdf  Đinh Công Thành
 15/11/2014  Luật doanh nghiệp sửa đổi số 37/2013/QH13 luat DNghiep sua doi 37-2013-QH13.pdf  Đinh Công Thành
 15/11/2014  Luật doanh nghiệp số:60/2005/QH11 Luat_So_60-2005-QH11.pdf  Đinh Công Thành